top of page

Onze algemene voorwaarden

Zie hieronder onze voorwaarden en privacy info. Je kan onze voorwaarden hier ook downloaden.

Contactgegevens:


Vuch-e BV Naamsesteenweg 140 bus 304, 3001 Leuven, België. Adres maatschappelijke zetel: Naamsesteenweg 140 bus 304, 3001 Leuven, België Telefoon: 0032 0494327674 E-mail: info@studio-memento.be Ondernemingsnummer: BE 0748.826.538

 

www.studio-Memento.be is een product van Vuch-e BV. Studio Memento doet zijn uiterste best om een goede verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze service en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen. Heb je toch een probleem of opmerking? Contacteer ons dan zodat we u hierin kunnen verder helpen.

 1. Algemene voorwaarden voor verhuur 

  1. Geldigheid van deze voorwaarden:

   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vuch-e aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder. De huurovereenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als de huurder enige verplichting uit deze huurovereenkomst niet nakomt; 

  2. Betalingsvoorwaarden:

   Betalingen dienen plaats te vinden 7 dagen na factuurdatum. Er wordt steeds een voorschot van 180 euro voldaan na het tekenen van het huurcontract of het goedkeuren hiervan via mail. Het resterende bedrag dient volledig voldaan te zijn voor de aanvang van het event; 

  3. Annulering van de huur:

   Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan Studio Memento verschuldigd: 

   1. Tot 15 dagen voor het evenement, 50% van het totale bedrag (het voorschot); 

   2. Bij annulering vanaf de 15e dag voor aanvang evenement tot en met de dag van het evenement het totale huurbedrag. Eventueel afgesproken verplaatsingskosten zullen niet aangerekend worden aan de huurder. 
     

 2. Toegang op adres en locatie

  1. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om toelating te regelen tot het betreden van de locatie voor de verhuurder; 

  2. Plaatsing en installatie van de fotostand is altijd op het gelijkvloers, tenzij de fotostand met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst;

  3. De huurder is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste afmetingen van de lift; 

  4. De fotostand dient altijd op een droge, veilige, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de fotostand niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Studio Memento zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten toch doorgerekend worden aan de huurder; 

  5. Studio Memento is niet verantwoordelijk wanneer de fotostand niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de vereisten dewelke vooraf gecommuniceerd werden; 

  6. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om minstens één stroompunt te voorzien met een spanning van 230V en een vermogen van 1500W. Dit moet een stroompunt zijn waar een stekker type E in past.

  7. Studio Memento voorziet één verlengkabel van max. 15m; 

  8. Als de fotostand toch verder zou moeten staan is het de verantwoordelijkheid van de huurder om extra verlengkabels te voorzien; 

  9. Studio Memento kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht werken van de fotostand als er gebruik gemaakt wordt van stroomkabels die geen eigendom zijn van Studio Memento; 

  10. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om er voor te zorgen dat niemand over deze kabels kan vallen.
    

 3. Huurperiode

  1. De huurperiode zal voor een afgesproken, aansluitende periode zijn, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen; 

  2. Als er is afgesproken om de fotostand op te halen is de huurder verantwoordelijk om deze binnen de afgesproken tijdspanne te komen ophalen. Indien de huurder niet binnen de afgesproken tijdspanne de fotostand is komen ophalen, verbreekt de huurder het contract eenzijdig en dient alsnog het volledige huurbedrag aan de verhuurder betaald te worden; 

   • Indien de verhuurder hierdoor een andere verhuur moest annuleren, zullen deze extra kosten doorgerekend worden aan de verhuurder; 

  3. Studio Memento zal op de afgesproken dag, de afgesproken locatie en op het afgesproken uur leveren, tenzij anders overeengekomen is met de huurder;

  4. De fotostand wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van Studio Memento, tenzij anders afgesproken; 

  5. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van Studio Memento; 

  6. De fotostand zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder; 

  7. Wanneer Studio Memento later dient af te bouwen, geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode; 

  8. Eens de fotostand op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd, mag die niet meer verplaatst worden zonder hiervoor eerst toestemming te vragen aan Studio Memento; 

  9. Indien de fotostand de volgende ochtend niet kan opgehaald worden, zijn wij genoodzaakt deze op te halen ten laatste om 24u op de dag van het event, tenzij anders afgesproken; 

  10. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart, zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd; 

  11. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen, kan men hiervoor een medewerker van Studio Memento contacteren en, indien akkoord gegeven door de medewerker, daadwerkelijk verlengd worden; 

  12. Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog het maximumaantal te bekomen, tenzij dit anders is afgesproken; 

  13. Gedurende de huurtermijn is de huurder volledig aansprakelijk voor de fotostand. Hij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overmacht,...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. 
    

 4. Overmacht

  1. Studio Memento zal er alles aan doen om tijdig op de locatie aan te komen. Indien er zich toch een situatie voordoet buiten de macht van Studio Memento, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bv extreme weersomstandigheden, ongeval,...), zal Studio Memento de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Studio Memento de locatie niet kan bereiken door één van bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.

  2. Wanneer Studio Memento niet op de afgesproken tijd aankomt, en dit door file of problemen met het voertuig, zal Studio Memento de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal deze tijd door Studio Memento afgetrokken worden van de vooraf overeengekomen aantal gehuurde uren.

  3. Vuch-e BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen die buiten de wil zijn van het bedrijf. 
    

 5. Beëindiging van de huur

  1. Studio Memento behoudt zich het recht de huurperiode van de fotostand vroegtijdig te beëindigen wanneer;

   1. Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Studio Memento;

   2. Er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie;

   3. Er misbruik gemaakt wordt door aanwezigen op de locatie van de fotostand of andere materialen die toebehoren aan Studio Memento; 

   4. Er materiaal van Studio Memento wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie van het evenement; 

  2. Indien er door Studio Memento wordt overgegaan tot het vroegtijdig beëindigen van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, moet het volledige factuurbedrag worden voldaan door de huurder en zal Studio Memento de resterende huurperiode niet compenseren;

  3. Studio Memento zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot het beëindigen van de huur. 
    

 6. Schade

  1. Gedurende de tijd tussen het ophalen van de fotostand door de huurder en het terug afleveren door de huurder of het afleveren van de fotostand door de verhuurder en het terug ophalen door de verhuurder, is het risico van beschadiging, brand, diefstal, ongeval en teniet gaan van de fotostand en toebehoren, anders dan tengevolge van een eigen gebrek van de fotostand, voor rekening en risico van de huurder; 

  2. De huurder is verplicht elk gebrek en elke schade aan de fotostand direct aan de verhuurder te melden; 

  3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de fotostand in dezelfde staat te verkeren als waarin hij werd afgeleverd en ter beschikking van de verhuurder werd gesteld. Indien de fotostand gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, is de verhuurder genoodzaakt eventuele reparatiekosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde, indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten; 

  4. Indien de huurder niet in staat is de fotostand of toebehoren aan de verhuurder terug te bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de fotostand of toebehoren, vermeerderd met de te betalen huursom; 

  5. Bij elke vorm van schade aan de fotostand of ander materiaal van Studio Memento, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Studio Memento) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder; 

  6. De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van (of schade aan) attributen (props) van Studio Memento veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten; 

  7. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van de fotostand;

  8. De huurder is verantwoordelijk om zijn/haar gasten te wijzen op een normaal gebruik van de fotostand: “als een voorzichtig en redelijk persoon”.
    

 7. Technische problemen

  1. In geval van technische problemen tijdens de huurperiode moet de huurder de verhuurder zo snel als mogelijk contacteren; 

  2. Als de verhuurder er niet in slaagt om de technische problemen binnen 1,5u te verhelpen (of niet beschikbaar is) zal de verhuurder de periode dat de fotostand buiten gebruik is, vergoeden naar gelang het aantal uur en het factuurbedrag; 

  3. Het is in geen geval toegelaten om, zonder de verhuurder vooraf te contacteren en hiervoor goedkeuring te krijgen, de fotostand te openen om het technisch probleem zelf proberen te verhelpen; 

  4. Studio-Memento kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade van het niet functioneren van de fotostand; 

  5. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de fotostand:

   • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt;

   • Wanneer iemand de fotostand probeert te verplaatsen of te openen. 

  6. De fotostand slaat steeds alle foto’s op, ook als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf digitaal aanleveren; 

  7. Mocht de fotostand niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het evenement. 
    

 8. Gebruik van de foto’s 

  1. De huurder gaat akkoord met het feit dat alle foto’s die gemaakt zijn in de fotostand en foto’s gemaakt door medewerkers van Studio Memento, ten behoeve van promotie van de fotostand gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van Studio Memento. Deze foto’s mogen zowel geprint/gedrukt als online gebruikt worden op sociale media; 

  2. De huurder heeft evenwel het recht om te vragen deze foto’s niet (langer) te gebruiken voor (nieuwe) promotiedoeleinden. 
    

 9. Overige bepalingen 

  1. Indien enig beding uit deze voorwaarde niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In dat geval zal het desbetreffende beding geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat lijdt; 

  2. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoren.
    

 10. Algemene voorwaarden voor gebruik website

  1. intellectuele eigendomsrechten 

   1. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Memento of rechthoudende derden; 
     

   2. Beperking van aansprakelijkheid 

    1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

     Studio Memento levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Studio Memento de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.Studio Memento kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site; 

    2. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden; 

    3. Studio Memento geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


     Studio Memento kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of van een andere site (bij gebruik van links of hyperlinks). Dit alles met inbegrip, zonder uitzondering, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

      

     De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze enige goedkeuring van de inhoud ervan;
      

   3. Studio Memento verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

bottom of page